Gegevens
Render Factory

K.V.K. Breda: 20132755
BTW ID.: NL001848683B45

ING: NL76 INGB 0005 1135 59

+31645072077
[email protected]
www.renderfactory.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 2 - Offertes

Artikel 3 - Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Artikel 5 - Overmacht

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 - Oplevering

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, bijvoorbeeld schade aan (opname) apparatuur, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en (AVG) regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 - Geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.